logo

Terugblik Jaarvergadering 17 mei

Een goed bezochte jaarvergadering bij Machinery Douna was een soort startsein voor de jubileumactiviteiten van de bedrijvenvereniging. De bedrijvenvereniging bestaat dit jaar 30 jaar en dat mag gevierd worden. Gelet op de grote ledenopkomst is de vereniging in de bloei van haar leven.
De jaarvergadering startte met het officiële deel. De cijfers van onze penningmeester laten positieve cijfers zien en ook op lange termijn is er sprake van een gezonde financiiële vereniging. De kascommissie, bestaande uit Tabe Velink en Gerard van Ruiten, had dan ook geen enkele moeite om de jaarrekening 2016 goed te keuren. Een pluim voor de penningmeester, aldus Gerard van Ruiten.
Bij het agendapunt Bestuursaangelegenheden merkte voorzitter a.i., Gerke Wispelwey, op dat het bestuur in het komend verenigingsjaar op zoek gaat naar twee nieuwe bestuursleden. Na dit jaar nemen Gerke en ook Tjitse Bouma afscheid van het bestuur. Tot dat er nieuwe bestuursleden zijn gevonden blijven Gerke en Tjitse nog in functie.
De werkgroep Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) hield een korte presentatie over haar activiteiten van het afgelopen jaar en wat de plannen voor 2017. Klik hier voor de presentatie van de werkgroep KVO

Lees meer

Jaarvergadering 17 mei a.s.

Het bestuur van de bedrijvenvereniging de Hemrik nodigt u graag uit voor de jaarvergadering.
De bedrijvenvereniging de Hemrik bestaat dit jaar 30 jaar en dat laten we niet ongemerkt voorbijgaan.
Tijd om eens iets speciaals te doen voor de leden.
Het bestuur is er in geslaagd om voor onze jaarvergadering Ben Tiggelaar vast te leggen en daar zijn we reuze trots op.
Na het officiële gedeelte van de vergadering geeft Ben Tiggelaar een mini-seminar, exclusief voor leden van de bedrijvenvereniging.

A G E N D A     L E D E N V E R G A D E R I N G
Datum: woensdag 17 mei 2017
Tijd:17.00 – 19.30 uur
Waar: Douna Machinery, Hidalgoweg 1


 1.  Opening
 2.  Ingekomen stukken en mededelingen
 3.  Notulen algemene ledenvergadering 2016
 4.  Jaarrekening 2016 en begroting 2017
  - toelichting door René Kempen, penningmeester
  - verslag kascommissie
  - benoeming nieuw lid kascommissie, aftredend Gerard van Ruiten
 5. Bestuurlijke zaken
  Bestuurssamenstelling
  -aftredend Gerke Wispelwey (niet herkiesbaar)
  Overige bestuursaangelegenheden, toelichting door Gerke Wispelwey
 6. Beleidsplan
 7. Werkgroep Keurmerk Veilig Ondernemen
 8. Rondvraag
 9. Sluiting officiële gedeelte van de jaarvergadering

Lees meer

Low Car Diet

Waarom het Low Car Diet?
De Friese jeugd heeft gesproken en eist twee fossielvrije mobiliteitsweken in juli 2018. In hun visie is er geen plaats meer voor benzine of diesel, maar enkel voor duurzaam vervoer. Tijdens de Elfwegentocht (1 t/m 14 juli 2018) verplaatsen zoveel mogelijk mensen in Fryslân zich fossielvrij. Dit is een project van Culturele Hoofdstad 2018. 
Elektrische auto's, e-bikes, groengas-bussen, trein op biodiesel en andere voertuigen bepalen het verkeersbeeld in de eerste helft van juli 2018. Binnen Fryslân gaat iedereen zich - op de weg én het water - zonder het gebruik van fossiele brandstoffen verplaatsen. In heel de provincie vinden evenementen plaats, waaronder een speciale parade van futuristische voertuigen.
Om deze enorme uitdaging concreter te maken wordt de gedragsveranderings-campagne 'Low Car Diet' in Friesland groots georganiseerd. Door te leren van ervaringen en kennis te nemen van nieuwe vervoersmiddelen biedt het Low Car Diet uitstekende mogelijkheid het mobiliteitsbeleid verder te ontwikkelen.

Lees meer

Van een Leien Dakje

veLeienDakje socialmediaOp 6 maart is de competitie Van een Leien Dakje gelanceerd door netwerkbedrijf Alliander, BOEi, Wijnhuisfonds, Nudge en de gemeenten Zutphen en Leeuwarden. Met de competitie zoeken zij naar innovatieve, ambitieuze en realiseerbare zonne-energie oplossingen voor monumentale panden.

De centrale vraag van de competitie luidt ‘hoe kun je het onbenutte dakoppervlak duurzaam gebruiken en tegelijkertijd het monumentale karakter van het pand behouden?

Monumenten vragen om maatwerk en een aanpak die de monumentale waarde van een pand in ere houdt. Pandeigenaren kunnen vaak niet de standaardmaatregelen gebruiken om monumentale gebouwen energiezuiniger te maken met zonne-energie. De zichtlocatie van monumenten, waardevolle historische dakbedekking en/of ligging binnen een beschermd stadsgezicht maken dat de standaard oplossingen vaak niet voldoen. Historische binnensteden zoals Zutphen en Leeuwarden zijn een belangrijk onderdeel van de energietransitie waar energievraag en -aanbod zo dichter bij elkaar kunnen komen.

Lees meer

Diefstal uit voertuigen

De wijkagent vraagt aandacht voor  Gereedschap diefstallen uit bedrijfsvoertuigen en containers. Advies goed afsluiten, mogelijk achter hek plaatsen en bij verdachte situaties direct contact opnemen met politie.